WYDARZENIA

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego „Via Linguae” zwołuje zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Via Linguae”, które odbędzie się w Sali Rady Wydziału Filologicznego UŚ (Katowice, plac Sejmu Śląskiego 1, V piętro) dnia 23 marca 2017 roku (czwartek):

I termin – godzina 17.30;
II termin – godzina 18.00

(zgodnie z §20 ust. 1 Statutu: „Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie, który może być wyznaczony pół godziny później tego samego dnia).

Planowany porządek zwyczajnego, sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków przedstawia się następująco:


1. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza zebrania.
2. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia „Via Linguae” z działalności za rok 2016 (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
4. Dyskusja nad sprawozdaniami.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia „Via Linguae” za rok 2016;
b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016;
c) zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

6. Dyskusja nad Regulaminem Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Via Linguae” i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Wszystkich członków Stowarzyszenia „Via Linguae” prosimy o niezawodne przybycie.